Club GIGI

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa programie lojalnościowym GIGI.  Program ten  został przygotowany specjalnie dla naszych Klientów. Uczestnictwo w Klubie GIGI pozwala na korzystanie z atrakcyjnego systemu premiowania wykonywanych usług i zakupów.   

Kto może przystąpić do Klubu GIGI?


Do Klubu GIGI  może przystąpić każdy Klient korzystający z usług czy dokonujący zakupów produktów oferowanych w naszym Instytucie.    

Jakie korzyści otrzymuje uczestnik Klubu Gigi?

Każdy Klient należący do Klubu GIGI, korzystając z usług kosmetycznych Instytutu lub  dokonując zakupu kosmetyków, zbiera punkty,  za które może skorzystać z darmowego zabiegu kosmetycznego na twarz lub otrzymać gratis profesjonalne kosmetyki GIGI.    

Jak naliczane są punkty?

Za każdą wydaną złotówkę brutto na zakupy i usługi w Instytucie GIGI, Klient otrzymuje jeden punkt.

 

Regulamin  Klubu GIGI

1. Organizatorem Klubu GIGI jest firma Arfil Group sp. z o.o. zwana dalej „Organizatorem”. 2. Klub GIGI jest programem lojalnościowym przeznaczonym dla klienta korzystającego z usług i dokonującego zakupów w Instytucie Gigi. 3. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania Klubu GIGI oraz określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika. Program obowiązuje Organizatora i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.  
 

§ 1.  Postanowienia ogólne

1. Klub GIGI  pozwala Uczestnikowi gromadzić punkty za nabycie towarów i usług w kosmetycznych Instytucie GIGI BEAUTY.
2. Uczestnik uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inna osobę.
3. Jednej osobie mogą przysługiwać tylko pojedyncze prawa członkowskie.
4. Identyfikacja Uczestnika następować będzie na podstawie przyznanej Karty poprzez kod kreskowy lub indywidualny numer zawarty na Karcie Klubu GIGI. 

§ 2. Uczestnictwo w Programie Klub GIGI

1. Uczestnikiem  Programu  może zostać wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Warunkiem niezbędnym przystąpienia do Klubu GIGI jest rejestracja  Uczestnika.
3. Warunkiem przystąpienia do Klubu GIGI jest wypełnienie Formularza w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą.
4. Tylko prawidłowo wypełniony Formularz zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych zostanie zaakceptowany przez Organizatora.
5. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych.  
6. Dane osobowe Uczestnika są wprowadzane do bazy danych Klubu GIGI.  

§ 3 .Karta Klubu GIGI

1. Uczestnik, przystępując Programu otrzymuje Kartę Klubu GIGI.
2. Karta posiada kod kreskowy oraz indywidualny numer, identyfikujące konto Uczestnika.
3. Karta umożliwia gromadzenie punktów na koncie Uczestnika, przyznawanych po wykonaniu usługi lub zakupie kosmetyków.
4. W przypadku zawiadomienia Organizatora o utracie Karty, Uczestnik otrzymuje nową Kartę z kodem kreskowym i indywidualnym numerem. Punkty zebrane na indywidualnym koncie Uczestnika zostają przeniesione na nową Kartę.
5. Karta Uczestnika jest ważna w okresie udziału Uczestnika w Programie.

§ 4 . Przyznawanie punktów na konto Uczestnika

  1. Organizator zobowiązany jest do przyznania punktów Uczestnikowi za nabycie każdej usługi lub towaru w Instytucie GIGI. 2. Punkty będą przyznawane na konto Uczestnika w zależności od wartości zakupu określonej w polskich złotych: za wydaną w Instytucie jedną złotówkę brutto, przyznawany jest jeden punkt. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasady naliczania punktów, a także informacji dotyczących towarów i usług objętych Programem. 4. Punkty mogą być naliczane na konto Uczestnika wyłącznie po okazaniu Karty pracownikowi Instytutu GIGI.   

§ 5. Przyznawanie statusów

1. Po uzbieraniu 2500 punktów, klientowi zostaje przyznany status złotego klienta, który uprawnia do nieodpłatnego skorzystania z jednego zabiegu kosmetycznego  na twarz o wartości 250zł lub odbioru kosmetyków Gigi o tej samej wartości. Niniejsze punkty należy uzyskać w ciągu sześciu miesięcy od założenia Karty Klubu GIGI. Po skorzystaniu z nieodpłatnego zabiegu lub odbiorze kosmetyku, punkty ulegają skasowaniu.
2. Uczestnik Programu, który uzyskał powyżej 1000 punktów ma prawo do skorzystania z jednego nieodpłatnego zabiegu kosmetycznego na twarz w dniu swoich urodzin. Po wykorzystaniu niniejszego zabiegu naliczone punkty ulegają skasowaniu. 3. Każdy Uczestnik programu, który poleci Instytut Gigi swojemu znajomemu, a tamten skorzysta z usług Instytutu, otrzymuje dodatkowe 100 punktów.

§ 6. Utrata konta w Klubie GIGI  

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika Programu ze skutkiem natychmiastowym:
• Jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego Regulaminu
• Jeżeli Uczestnik dostarczył nieprawidłowe dane lub podał się za inna osobę wobec Organizatora
• Uczestnik zażądał zaprzestania przetwarzana danych osobowych lub zgłosił sprzeciw w zakresie ich przetwarzania
2. W przypadku wykluczenia Uczestnika Programu, Organizator jest uprawniony do unieważnienia wszystkich punktów na koncie Uczestnika i do zamknięcia tego konta.  

 § 7. Zakończenie Programu Klub GIGI

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie jego trwania.
2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji w recepcji Instytutu Gigi oraz na stronie internetowej.
3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, Uczestnik będzie uprawniony do wymiany punktów, jednak jedynie w przypadku posiadania na koncie odpowiedniej ich ilości, uprawniającej do  skorzystania z nieodpłatnego zabiegu lub odbioru kosmetyków. Jeżeli w momencie zawieszenia lub zakończenia Programu,  Uczestnik nie posiada na koncie odpowiedniej ilości punktów uprawniających do korzystania z wcześniej wymienionych przywilejów, wszystkie punkty zostaną unieważnione.  

§ 8. Zmiana Regulaminu Programu Klub GIGI

1. Organizator Programu  upoważniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym momencie w czasie trwania Programu.
2. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, Organizator zobowiązany jest to udostępnienia ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w  recepcji  Instytutu Gigi i na jego stronie internetowej.   

§ 9. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Programu jest Arfil Group Sp. z O.O..
2. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
3. Na Formularzu Programu Klubu GIGI Uczestnik wyraża dobrowolna zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych prze Instytut Gigi w celach określonych niniejszym Regulaminem (m.in. przyznawania punktów). Uczestnik wyraża również zgodę na udostępnienie jego danych osobowych innym podmiotom, które mogą zostać włączone do Instytutu Gigi  w przyszłości. Zgoda Uczestnika zostaje udzielona Organizatorowi poprzez podpisanie Formularza  Programu Klubu Gigi.
4. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych.

§ 10. Akceptacja Regulaminu

1. Niniejszy regulamin Klubu GIGI będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika, w momencie wypełnienia i podpisania Formularza Programu.