Uncategorised

Opis bonu / produktu

200.00ZŁ

Opis bonu / produktu

300.00ZŁ

Pomysł na prezent 

1200.00ZŁ

Regulamin Regulamin sklepu internetowego Gigi Beauty

§ 1 Wstęp

1. Sklep internetowy Gigi Beauty jest dostępny pod adresem internetowym https://instytutgigi.pl/shop prowadzony jest przez ARFIL GROUP SP. Z O.O. UL.Kordeckiego 23/1 85-225 BYDGOSZCZ NIP 9671361586 REGON 341630731 KRS 0000525896 2. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

a) Adres Sprzedawcy do doręczeń: Instytut Gigi ul.Czerwonego Krzyza 29/1 85-338 Bydgoszcz.

b) Adres e-mail Sprzedawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

c) Numer telefonu Sprzedawcy: 500114830

d) Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 38 1020 1462 0000 7402 0280 4904.

e) Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

f) Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach poniedziałek – piątek 11.00-20.00, sobota 09.00-15.00 (z wyjątkiem, gdy są to dni ustawowo wolne od pracy).

§ 2 Definicje

1. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

5. Produkt – dostępne w Sklepie będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą bony podarunkowe o wartości 100 zł, 150 zł, 200 zł lub 500 zł do wykorzystania na wybrane zabiegi w Gigi Beauty, a także inne dostępne w Sklepie rzeczy ruchome lub usługi.

6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://instytutgigi.pl/shop 9. Sprzedawca ARFIL GROUP SP. Z O.O. UL.Kordeckiego 23/1 85-225 BYDGOSZCZ NIP 9671361586 REGON 341630731 KRS 0000525896 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

11. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3 Postanowienia ogólne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż bonów podarunkowych o określonej wartości (Produktu) do wykorzystania na zabiegi w salonie kosmetycznym Gigi Beauty.

2. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz stanowi jej integralną część.

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są następujące wymagania techniczne:

• urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Edge,

• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

• włączona obsługa plików cookies,

• zainstalowany program FlashPlayer.

4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 4 Składanie zamówienia W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.

2. Wybrać opcję „Koszyk – Podsumowanie Zakupów”, dokonać wyboru jednego z możliwych sposobów wysyłki Produktu, a następnie kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”.

3. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych do rachunku/danych kontaktowych (Imię i nazwisko, adres, miejscowość, kod pocztowy, e-mail, telefon) oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.

4. Wybrać jedną z następujących metod dostawy lub odbioru Produktu:

• Przesyłka pocztowa – koszt dostawy ponosi Klient,

• Odbiór osobisty w salonie Gigi Beauty

• Wysyłka na email bonu w postaci PDF do samodzielnego wydruku

5. Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”.

6. Wybrać jedną z następujących metod płatności: a) przelew bezpośrednio na podane konto bankowe Sprzedawcy. Numer zamówienia należy podać jako tytuł płatności, b) płatności elektroniczne za pośrednictwem systemu PayU.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

§ 5 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 4 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez podanie informacji o rachunku bankowym Sprzedawcy, na który ma zostać dokonana płatność. W przypadku wyboru metody płatności za pośrednictwem systemu PayU zostanie udostępniony odpowiedni formularz płatności.

3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie (dziesięciu) 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie dwóch (2) dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, chyba że klient w uwagach do zamówienia wskaże inny termin dostawy.

5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w tym samym dniu roboczym w godzinach pracy, o których mowa w § 1 ust. 2 lit f), pod warunkiem zaksięgowania płatności. 6. Po zaksięgowaniu płatności Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta informację o statusie realizacji/wysyłki Produktu.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Skutki odstąpienia od Umowy:

• W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

• W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

• Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

• Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

• Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

• Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

§ 7 Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Instytut Gigi ul. Czerwonego Krzyża 29/1 85-338 Bydgoszcz lub e-mail sprzedawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§ 8 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być wybrani przewoźnicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży, • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klientów zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

Pomysły na prezent

Wysyłamy natychmiast mailem
PDF w formacie A4 do wydruku
100.00ZŁ

 

Przepraszamy, nie znaleziono strony, której szukasz, dotarłaś na kres internetu...

Wróć na stronę główną

Zobacz naszą ofertę

Skorzystaj z promocji na depilację laserową

Bon upominkowy, voucher na zabiegi kosmetyczne w Bydgoszczy

Zbliża się wyjątkowy dzień dla bliskiej Ci osoby? Chciałbyś komuś podziękować w nietuzinkowy sposób lub nagrodzić pracownika? Zrób niezwykłą niespodziankę w postaci Vouchera upominkowego do GIGI BEAUTY INSTYTUT & DAY SPA w Bydgoszczy. Bon do naszej kliniki urody to bez wątpienia oryginalny prezent, który przyniesie dużo satysfakcji obdarowanej przez Ciebie osobie.

WYBIERZ VOUCHER DO INSTYTUTU KOSMETYCZNEGO GIGI

Bon do Salonu Kosmetycznego GIGI w Bydgoszczy  to eleganckie zaproszenie, które może zostać przekazane w formie vouchera na konkretny zabieg lub pakiet zabiegów. Jest również możliwość podarowania upominku w postaci bonu na wybraną przez Ciebie kwotę. W takiej sytuacji, obdarowana osoba może wybrać zabieg lub pakiet według swoich upodobań.

 

SPA Bydgoszcz prezent

kup terazKup bon online

 

Voucher do INSTYTUTU & DAY SPA GIGI to niezapomniany upominek, który przyniesie obdarowanej osobie niezwykłą chwilę piękna i relaksu.

W ofercie naszego Instytutu znajdą Państwo szereg zabiegów dedykowanych zarówno kobietom jak i mężczyznom, niezależnie od wieku.

Bon upominkowy (voucher, karta podarunkowa) na zabiegi kosmetyczne z oferty Gigi Beauty. Ofertę gabinetu znajdziesz na stronie:  Gigi Beauty oferta

Wartość bonów:

     
100zł,  
     
150zł,  
     
200zł,  
     
300zł  


Skomponuj prezent z wybranych zabiegów lub wybierz kwotę, a my zajmiemy się resztą.

Salon Kosmetyczny Gigi w Bydgoszczy tel. 500 114 830

Bon upominkowy, voucher na zabiegi kosmetyczne w Bydgoszczy!

Podaruj wyjątkowy prezent:

Zbliża się wyjątkowy dzień dla bliskiej Ci osoby? Chciałbyś komuś podziękować lub nagrodzić pracownika w nietuzinkowy sposób? Zrób niezwykłą niespodziankę w postaci Vouchera upominkowego do INSTYTUTU & DAY SPA GIGI w Bydgoszczy. Bon do naszego salonu kosmetycznego to bez wątpienia oryginalny prezent, który przyniesie dużo satysfakcji obdarowanej osobie.

Wybierz voucher do Instytutu Kosmetycznego Gigi:

Bon do Salonu Kosmetycznego GIGI w Bydgoszczy to eleganckie zaproszenie, które może zostać przekazane w formie vouchera na konkretny zabieg bądź pakiet zabiegów. Możesz także podarować bon na wybraną przez Ciebie kwotę. W takiej sytuacji obdarowana osoba będzie mogła wybrać zabieg lub pakiet według swoich upodobań.

Z jakiej okazji podarować bon do kosmetyczki?

Bon upominkowy do gabinetu kosmetycznego to świetny prezent na każdą okazję, np. urodziny, imieniny, rocznicę, święta, mikołajki, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Kobiet itp. To niebanalny sposób na podziękowanie osobom, które są dla nas ważne. Wizyta w gabinecie kosmetycznym to nie tylko pielęgnacja i terapia, ale również wspaniały relaks oraz oderwanie się od codzienności!

Voucher do INSTYTUTU & DAY SPA GIGI to niezapomniany upominek, który przyniesie obdarowanej osobie niezwykłą chwilę piękna i relaksu.

Wartość bonów 50zł, 100zł, 150zł, 200zł, 300zł - bony można łączyć.

Skomponuj prezent z wybranych zabiegów lub wybierz kwotę, a my zajmiemy się resztą

Salon Kosmetyczny Gigi Bydgoszcz tel. 500 114 830

Gigi Beauty Instytut & Day Spa w Bydgoszczy

Instytut Kosmetyczny GIGI Beauty to wyjątkowe miejsce w Bydgoszczy, w którym odzyskasz młody, atrakcyjny wygląd, zrelaksujesz się, ukoisz zmysły i odzyskasz wiarę w siebie i swoją kobiecość. Dla zapewnienia najwyższego komfortu i wysokiej klasy usług zebraliśmy dla Państwa najlepszych specjalistów kosmetyki i medycyny estetycznej, których praca opiera się na pasji, zaangażowaniu i chęci ciągłego doskonalenia.

Piękno Twego ciała jest dla nas najwyższym priorytetem.  Ze skrupulatnością i niezwykłą precyzją zaplanujemy idealne rozwiązania, które w możliwie najkrótszym czasie dadzą najlepsze efekty, a Tobie pozwolą cieszyć się upragnioną sylwetkę.

Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych, każdego pacjenta traktujemy indywidualnie i pomagamy stworzyć kompleksowy pakiet zabiegów pozwalający osiągnąć efekty, jakich oczekujesz. Dla nas nie ma półśrodków, Twoje zadowolenie, jest najwyższym priorytetem.

Salon Kosmetyczny Gigi Beauty Bydgoszcz

Dla zagwarantowania najlepszych efektów oraz 100% bezpieczeństwa działamy jedynie na certyfikowanym sprzęcie i kosmetykach najlepszych światowych marek. Dzięki naszym zabiegom między innymi:

 • skutecznie zrzucisz zbędne kilogramy,
 • ujędrnisz ciało,
 • wymodelujesz sylwetkę,
 • podkreślisz rysy twarzy,
 • poprawisz koloryt oraz ogólny stan skóry.

Kosmetolog Bydgoszcz

Nasi kosmetolodzy dołożą wszelkich starań, by dobrać zabiegi, kosmetyki, a także prawidłową pielęgnację w oparciu o szczegółowe badania i wywiad, które pozwolą niemal całkowicie wyeliminować czynniki ryzyka z niewłaściwej diety, lub nieodpowiednio dobranej rutyny pielęgnacyjnej.

W naszym salonie gwarantujemy nie tylko kompleksowe usługi poprawiające stan skóry na ciele, ale również twarzy. Jeśli marzysz o pięknej, promiennej cerze, jednolitym kolorycie bądź borykasz się ze wciąż powracającymi niedoskonałościami, nareszcie jesteś we właściwym miejscu. Po wykonaniu szczegółowej analizy stanu skóry dopasujemy odpowiedni rodzaj zabiegów i terapii, a także zaproponujemy specjalistyczne preparaty przeznaczone do jej pielęgnacji.

Wypróbuj innowacyjne zabiegi z wyjątkowej oferty!

Oferujemy szerokie spektrum usług kosmetycznych na twarz i ciało, dopasowanych do różnorodnych potrzeb kobiet i mężczyzn w różnym wieku i z różnymi problemami.  Dzięki ogromnemu doświadczeniu i wiedzy nasi specjaliści zawsze służą fachową poradą z zakresu kosmetologii oraz medycyny estetycznej.

Dla nas liczą się efekty! Gwarantujemy, pełną satysfakcję i najlepsze efekty.

Twoje zadowolenie, to nasz najwyższy priorytet

Salon kosmetyczny Gigi Beauty powstał ze szczerej chęci i potrzeby pomagania wszystkim osobom, które borykają się z problemami, niedoskonałościami lub defektami ciała i skóry twarzy. Wiemy jak ciężko uporać się z brakiem samoakceptacji i wiary w siebie, dlatego pamiętaj, razem dobierzemy zawsze najlepsze rowiązanie.

Gwarantujemy Ci najwyższą jakość na 3 płaszczyznach:

 • Wysokiej klasy usługi - w naszym salonie masz pewność, że sprzęt, z którego korzystamy, posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i spełnia wszelkie wymagania bezpieczeństwa, kosmetyki, których używamy, stanowią jedne z najlepszych dostępnych na rynku, a zabiegi są zawsze wykonywane przez doświadczony i wykwalifikowany personel. 
 • Bezpieczeństwo - bez względu na Twój wiek, płeć oraz stan skóry, w salonie Gigi Beauty masz zawsze 100% pewność, że każdy wykonywany przez nas zabieg jest dla Ciebie całkowicie bezpieczny. Nasi specjaliści zawsze chętnie omówią szczegóły zabiegów, ich efekty oraz profilaktykę pozwalającą cieszyć się nimi jak najdłużej. Bezpieczeństwo zabiegów to dla nas absolutny priorytet! Niezwykłą wagę przywiązujemy do dezynfekcji i sterylizacji. Wszystkie narzędzia w naszym salonie podlegają procesowi wyjałowienia w Autoklawie najwyższej klasy medycznej B. Korzystamy z jednorazowych pilników, stawiamy bezpieczeństwo i komfort klienta na pierwszym miejscu, nie oszczędzamy na Twoim zdrowiu. 
 • Najlepsze efekty - zawsze działamy w oparciu o szczegółowy wywiad oraz badania, pozwalające nam na dobór najlepszych dla Ciebie rozwiązań. Oznacza to, że jeszcze przed przystąpieniem do zabiegów informujemy Cię o ciekawych, skutecznych zabiegach, możliwości ich łączenia oraz profilaktyce, która pozwoli Ci cieszyć się jej efektami na dłużej.

 

Gigi Beauty to Twoja strefa relaksu i wyciszenia. Dołożymy wszelkich starań, by nie tylko efekty sprawiły, że poczujesz się lepiej. Przyjemna, wręcz domowa atmosfera, miły i zawsze pomocny personel oraz bogate spektrum zabiegów zadba o ukojenie nie tylko Twojego ciała, ale i ducha, a Ty wrócisz do domu zrelaksowana, szczęśliwa i pełna energii na nowe wyzwania.

Czekamy na Ciebie!

Zafunduj sobie relaks i odprężenie, na jakie zasługujesz. 

Bezpieczny  Instytut Kosmetologiczny

Postaw na 100% bezpieczeństwa – wybierz gabinet kosmetyczny Gigi Beauty w Bydgoszczy!

Wybierz Salon Kosmetyczny Gigi w Bydgoszczy i korzystaj z oferty zabiegów kosmetycznych dopasowanych do Twoich indywidualnych potrzeb.

Gabinety kosmetyczne Gigi Beauty w Bydgoszczy

Zapraszam do Świata Piękna Gigi...

Gigi Beauty, Twój zaufany Salon Kosmetyczny w Bydgoszczy

Instytut Urody Gigi Beauty Bydgoszcz, przystanek w drodze do ideału.

Instytut Kosmetologii Gigi Beauty w Bydgoszczy to wyjątkowe miejsce, które oferuje kompleksowe usługi kosmetyczne najwyższej klasy. W naszym salonie możesz zasięgnąć fachowych porad wykwalifikowanych specjalistów z zakresu pielęgnacji oraz rozkoszować się profesjonalnymi zabiegami. Pracujemy tylko na profesjonalnych markach kosmetycznych i najnowocześniejszym sprzęcie spełniającym wszelkie wymogi bezpieczeństwa i posiadającym niezbędne certyfikaty. Sprawdź wyjątkową ofertę pakietów zabiegowych i uwolnij drzemiącą w sobie siłę kobiecości!

To czas tylko dla Ciebie! W naszym salonie kosmetycznym dokładamy wszelkich starań, byś czuła się wyjątkowo i pięknie. Pragniemy, byś ukoiła swoje ciało i wszystkie zmysły. Dokładamy wszelkich starań, by każdy zabieg stanowił niepowtarzalne, pełne pozytywnych doznań przeżycie, którego dobroczynne efekty pozostaną z Tobą na dłużej. Dzięki pomocy naszego profesjonalnego i wykwalifikowanego personelu skutecznie zgubisz zbędne kilogramy oraz widocznie ujędrnisz i odmłodzisz swoją skórę, odzyskując pewność siebie i kobiecość. 

Wiedza, doświadczenie i pełen profesjonalizm! Gwarantujemy pewne rezultaty, możliwe dzięki zaangażowaniu i indywidualnie dobranym zabiegom. Bo każda kobieta jest piękna i zasługuje na to, co najlepsze.

Zabiegi kosmetyczne w Bydgoszczy

Klinika Urody Gigi Beauty Bydgoszcz to miejsce przyjazne każdej kobiecie, które sprawi, że odkryjesz i uwierzysz w swoje naturalne piękno na nowo. W trosce o najwyższą jakość usług każdą klientkę traktujemy indywidualnie, a leczenie dobieramy starannie do potrzeb i oczekiwań, skupiając się na konkretnych problemach. Dysponujemy najwyższej jakości sprzętem i urządzeniami m.in. do depilacji laserowej, laserami do usuwania przebarwień, naczynek, zmarszczek, endermologią LPG i wieloma innymi. Specjalizujemy się również w zabiegach odmładzających opartych na peelingach medycznych, kwasie hialuronowym i innych skoncentrowanych specjalistycznych preparatach. Zachęcamy do zapoznania się również z bogatą ofertą  SPA, w którym czeka Cię odprężenie ciała i ukojenie zmysłów.

Głęboko wierzymy w naturalne piękno i razem z Tobą podkreślimy je, wzmocnimy i pomożemy Ci cieszyć się nim przez długie lata. By osiągnąć najlepsze efekty, ważne są:

 • Profilaktyka - im szybciej pomożemy Ci ze źródłem problemu, tym szybciej i lepsze efekty będziemy w stanie osiągnąć.
 • Systematyczność - niektóre zabiegi do osiągnięcia pełnej satysfakcji wymagają kilku sesji. Jest to niezwykle ważna kwestia również dla nas, byś wyszła z salonu szczęśliwa, zrelaksowana i pewna siebie.
 • Pozytywne podejście - pamiętaj, ciesz się pobytem! Przygotowane przez naszych specjalistów pakiety zabiegów są najlepszym i dającym najbardziej spektakularne efekty zestawem. Po prostu usiądź, odpręż i niech się dzieje magia! 

Klinika Urody Gigi Beauty Bydgoszcz posiada w swojej bogatej ofercie także profesjonalne zabiegi kosmetyczne na twarz, ciało, dłonie i stopy. U nas wykonasz również makijaż permanentny, depilację laserową i zabiegi laseroterapii,  przedłużenie rzęs, manicure i pedicure, a nawet skorzystasz z masaży leczniczych i relaksacyjnych.

Jedyny w Bydgoszczy Certyfikowany Salon DOCTOR BABOR PRO

BABOR to kosmetyki profesjonalne dające gwarancję wysokiej jakości pielęgnacji i trwałych efektów poprawiających ogólny stan skóry. W Bydgoszczy tylko w Gigi Beauty są dostępne zabiegi z wykorzystaniem wyjątkowo skutecznych, najnowocześniejszych kosmetyków i unikalnych procedur zabiegowych z Babor Pro.

Gigi Beauty, salon kosmetologii w Bydgoszczy przyjazny każdej kobiecie

Pamiętaj, jesteśmy tu po to, by Ci pomóc! Pragniemy poznać twoje problemy, niedoskonałości i bolączki. Gwarantujemy Ci pełen profesjonalizm, opiekę, dyskrecję i najlepiej dobrany zestaw zabiegów, które uzupełniając się wzajemnie, dadzą spektakularny efekt.  

Zaufaj naszemu doświadczeniu! Gwarantujemy efekty, na jakie zasługujesz.

Dla nas liczy się dyskrecja. Korzystając z usług salonu Gigi Beauty, masz pewność, że wszystkie Twoje dane nigdy nie wyjdą poza gabinety zabiegowe, a wizyta stanie się przyjemnym, relaksującym i podnoszącym na duchu przeżycie.

W Gigi Beauty możesz czuć się bezpiecznie!

W gabinecie kosmetycznym Gigi Beauty Bydgoszcz priorytetem są kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną zabiegów. Stosujemy materiały jednorazowe i najwyższej jakości środki czystości. Opracowaliśmy kompleksowe procedury dezynfekcji i sterylizacji sprzętu, dysponujemy własnym, najwyższej jakości autoklawem klasy B (jest to najwyższa klasa sterylizatorów), wszystko po to, by zapewnić nie tylko poczucie bezpieczeństwa, a także pewność, że restrykcyjne procedury czystości sprawiają, że każdy klient będzie się u nas czuł maksymalnie komfortowo w bezpiecznych warunkach!

Oferowane zabiegi kosmetyczne są całkowicie bezpieczne dla zdrowia

Wszystkie zabiegi dostępne w ofercie salonu kosmetycznego Gigi Beauty w Bydgoszczy są w pełni bezpieczne i przeprowadzane jedynie przez wykwalifikowany personel. Stosujemy wyłącznie sprawdzone procedury zabiegowe, dermokosmetyki cenionych marek, jednorazową bieliznę do zabiegów oraz narzędzia wysterylizowane w autoklawie.

Decydując się na salon kosmetyczny Gigi Beauty w Bydgoszczy, zyskujesz pewność rzetelnych i fachowych porad. Nasz zespół cechuje pełen profesjonalizm i najwyższa skuteczność w przeprowadzaniu zabiegów, które są całkowicie bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Zrelaksuj się i pozwól nam spełnić Twoje oczekiwania!

Jakość i wysokie standardy

Wykształcenie i wieloletnie doświadczenie pozwala nam dopasować odpowiednie zabiegi dobrane indywidualnie do potrzeb naszych klientów, wybierać tylko te zabiegi, preparaty i technologie, które są sprawdzone, bezpieczne i za którymi stoją renomowane marki, badania kliniczne i europejske Certyfikaty. Świadectwem wysokiej jakości, efektywności i bezpieczeństwa produktu medycznego jest również certyfikat FDA. Jego pozyskanie wiąże się z wieloletnimi badaniami klinicznymi i testami dowodzącymi jakość i skuteczność danego urządzenia. Jest on uznawany międzynarodowo jako dowód wysokiej klasy produktów i standardów pod każdym względem, dlatego wszystkie nasz urządzenia posiadają również ten certyfikat.

Najlepsze kosmetyczki w Bydgoszczy

Salonie Kosmetycznym Gigi Bydgoszcz zatrudniamy wykwalifikowane kosmetyczki z doświadczeniem. Gwarantujemy doskonałe efekty zabiegów kosmetycznych oraz miłą obsługę.

Nasze doświadczenie to kilkadziesiąt odbytych szkoleń i tysiące zadowolonych Klientów. Jako pierwsi w Bydgoszczy wprowadziliśmy kilka technologii z dziedziny kosmetologii i kosmetyki profesjonalnej.

Za naszą skutecznością i stoją najnowsze technologie oraz najwyższej jakości profesjonalne kosmetyki. Unikalne zestawienia procedur zabiegowych pomaga osiągnąć spektakularne efekty kuracji. Liczą się efekty, dlatego w naszym salonie w ramach usługi otrzymasz:

 • Komplet informacji o charakterze zabiegu, przewidywanych rezultatach, profilaktyce po zabiegu oraz przeciwwskazaniach do jego wykonania.
 • Indywidualny wywiad, dzięki któremu poznamy sedno problemu i dobierzemy najlepszy zestaw zabiegów, które wzajemnie się uzupełniają i w relatywnie najkrótszym czasie dadzą najlepsze efekty.
 • Profesjonalnie wykonane zabiegi pod okiem wykwalifikowanego specjalisty.
 • Serdeczność i uśmiech każdego pracownika, który zadba o Twój komfort i dobre samopoczucie.

Pamiętaj, Gigi Beauty to profesjonalny salon kosmetyczny, miejsce w Bydgoszczy, w którym poczujesz się jak u siebie.

Gwarantujemy zabiegi na najwyższym poziomie!

Dzięki Waszemu zaufaniu pozytywnym opiniom referencjom oraz rekomendacjom Instytut Gigi cieszy się niesłabnącą popularnością od wielu lat. Z nami masz pewność, że jesteś pod opieką specjalistów w swojej dziedzinie.

Przychodząc do salonu kosmetycznego w Bydgoszczy przy ul. Czerwonego Krzyża 29, możesz być pewien wspaniałych efektów, zadowolenia i pełnej satysfakcji z wykonanych zabiegów.

Oferujemy zabiegi z zakresu kosmetologii oraz medycyny estetycznej. Nasi specjaliści czekają na Ciebie.

Zapraszamy do Świata Piękna Gigi, to jedyne takie miejsce na mapie Bydgoszczy.